Individual itineraries and the circulation of scientific and technical knowledge in East Asia (16th–20th centuries)

Project director : Catherine Jami (SPHERE); Jean-Pierre Dedieu (LARHRA)

574 documents
138/574 results        
Description
fichozIDD3074743
NameGuangzhou 廣州 (Guangdong)
EventsNumber of events=99

DateMain actorOther actorAction
1498=00=00

First place of provincial graduate

1502=00=00

Metropolitan graduate 進士

1516=00=00

Arrival in Guangzhou (Canton) in command of a flotilla of eight ships. On one of the ships was Tomé Pires, first Portuguese envoy to China.

1516=00=00

Appointment as first Portuguese envoy to China. Arrived on the ship commanded by Fernão Peres de Andrade.

1534=00=00

Provincial student 舉人

1567=00=00

First place of provincial graduate 解元

1567>00>00Zeng Jujian 曾居漸Yang Qiyuan 楊起元

Studies with Yang Qiyuan 楊起元 in Yushan Academy 禺山書院

1567>00>00Yang Qiyuan 楊起元Yushan Academy 禺山書院

Is director of Yushan Academy 禺山書院

1579>00>00Li Minbiao 黎民表Guang dong tong zhi 廣東通志

Co-compiles Guang dong tong zhi 廣東通志

1622=10=31

Report on the missions, Canton

1644<00<00Yi Diming 易第明Tai su mai li 太素脈理

Writes Tai su mai li 太素脈理

1644>00>00
to
1912<00<00

Lives at Guangzhou during his middle age

1662>00>00
to
1723<00<00
Yang Fenglai 楊鳳來Shen xin bao jian 身心寶鑒

Writes Shen xin bao jian 身心寶鑒

1698=10=31
to
1698=10=31
Bouvet, Joachim 白晉Amphitrite

at Guangzhou.

1710=00=00
to
1710=00=00

is located in Guangzhou.

1750-11-17

Is inspector of examination (xuezheng 學政) at Guangdong

1750=10=08Tang Ying 唐英Geng wu chong yang Ma yi wen du tong po shan whao yin deng gao fu xie 庚午重陽馬義文都統坡山登高賦謝

Writes Geng wu chong yang Ma yi wen du tong po shan whao yin deng gao fu xie 庚午重陽馬義文都統坡山登高賦謝

1750=10=08

Is Commander-in-chief of one of the "Eight Banners" (Dutong 都統) at Guangzhou 廣州

1750=11=17Tang Ying 唐英Shi yue shi jiu ri feng pei Liu yan qing ci kong Xi he zhen jiang jun Ma yi wen Cao zong wen du tong Cheng hai cang Wu kun tian xue shi deng Zhen hai lou 十月十九日奉陪劉延清司空錫和珍將軍馬義文曹宗文都統程海蒼吳崑田學使登鎮海樓

Writes Shi yue shi jiu ri feng pei Liu yan qing ci kong Xi he zhen jiang jun Ma yi wen Cao zong wen du tong Cheng hai cang Wu kun tian xue shi deng Zhen hai lou 十月十九日奉陪劉延清司空錫和珍將軍馬義文曹宗文都統程海蒼吳崑田學使登鎮海樓

1750=11=17Tang Ying 唐英Liu Tongxun 劉統勳

Meets Liu Tongxun 劉統勳 with whom Tang goes to Zhenhailou 鎮海樓 and writes a poem

1750=11=17

Is Minister (Shangshu 尚書) of Public Works (Gongbu 工部), and inspector in Guangdong

1750=11=17Tang Ying 唐英Xi Hezhen 錫和珍

Meets Xi Hezhen 錫和珍 with whom Tang goes to Zhenhailou 鎮海樓 and writes a poem

1750=11=17Tang Ying 唐英Ma Yiwen 馬義文

Goes with Ma Yiwen 馬義文 to Zhenhailou 鎮海樓 and writes a poem

1750=11=17Tang Ying 唐英Cao Zongwen 曹宗文

Goes with Cao Zongwen 曹宗文 to Zhenhailou 鎮海樓 and writes a poem

1750=11=17Tang Ying 唐英Cheng Yan 程巖

Goes with Cheng Yan 程巖 to Zhenhailou 鎮海樓 and writes a poem

1750=11=17Tang Ying 唐英Wu Kuntian 吳崑田

Goes with Cheng Yan 程巖 to Zhenhailou 鎮海樓 and writes a poem

1750=11=17

Is general 將軍 at Guangzhou

1750=12=16Tang Ying 唐英Shi yi yue shi ba ri cao zong wen du tong zhao tong xi he zhen jiang jun ma yi wen du tong chong you bai yun shan 十一月十八日曹宗文都統招同錫和珍將軍馬義文都統重遊白雲山

Writes Shi yi yue shi ba ri cao zong wen du tong zhao tong xi he zhen jiang jun ma yi wen du tong chong you bai yun shan 十一月十八日曹宗文都統招同錫和珍將軍馬義文都統重遊白雲山

1751-06-01Tang Ying 唐英Tao Kehua 陶克華

Writes a poem to say farewell to Tao Kehua 陶克華 who leaves Guangzhou for the north

1751-06-01Tang Ying 唐英Song Tao Ke hua bei shang 送陶克華北上

Writes the poem Song Tao Ke hua bei shang 送陶克華北上

1751-10-03Tang Ying 唐英Dingzong 定宗

Peints a portrait for Xi Hezhen 錫和珍 and Dingzong 定宗, abbot of Guangxiao monastry 光孝寺,then writes eight poems for it

1751-10-03Tang Ying 唐英Yu jiang qu yue gurang xiao si fang zhang seng ding zong yi mei hua du li tu xiao zhao suo ti 余將去粵,光孝寺方丈僧以梅花獨立圖小照索題

Writes Yu jiang qu yue gurang xiao si fang zhang seng ding zong yi mei hua du li tu xiao zhao suo ti 余將去粵,光孝寺方丈僧以梅花獨立圖小照索題

1751=01=00Tang Ying 唐英Shan hai yi lou zhong 山海一樓中

Gives a name to a pavilion of Xi Hezhen 錫和珍 as Shan hai yi lou zhong 山海一樓中

1751=01=00Tang Ying 唐英Xi he zhen jiang jun shu zhong xiao lou shang jun zhu yu ti e shuai ti shan hai yi lou zhong wu zi bing zhui xiao shi er shou 錫和珍將軍署中小樓上竣屬余題額率題山海一樓中五字并綴小詩二首

Writes two poems for the pavilion of Xi Hezhen : Xi he zhen jiang jun shu zhong xiao lou shang jun zhu yu ti e shuai ti shan hai yi lou zhong wu zi bing zhui xiao shi er shou 錫和珍將軍署中小樓上竣屬余題額率題山海一樓中五字并綴小詩二首

1751=01=27
to
1751=02=25
Tang Ying 唐英Xin wei chun wang yue shan hai yi lou zhong yu chuang kan mei 辛未春王月山海一樓中雨窗看梅

Writes Xin wei chun wang yue shan hai yi lou zhong yu chuang kan mei 辛未春王月山海一樓中雨窗看梅

1751=06=00Tang Ying 唐英Song Tao ke hua bei shang 送陶克華北上

Writes a poem to say farewells to Tao Kehua 陶克華 who leaves for the north

1751=10=03Tang Ying 唐英Ti fang seng tu ba jie ju 題訪僧圖八截句

Writes eight poems for the portrait of Xi Hezhen 錫和珍 and Dingzong 定宗, abbot of Guangxiao monastry 光孝寺

1751=10=03Tang Ying 唐英Xi Hezhen 錫和珍

Peints a portrait for Xi Hezhen 錫和珍 and writes eight poems for it

1752=02=28Tang Ying 唐英Jiang fu xun yang liu bie xi pu an jiang jun 將赴潯陽留別錫璞庵將軍

Writes Jiang fu xun yang liu bie xi pu an jiang jun 將赴潯陽留別錫璞庵將軍

1752=02=28Tang Ying 唐英Xi Hezhen 錫和珍

Writes a poem to exchange farewells with Xi Hezhen 錫和珍 before his leaving for Xunyang

1752=02=28Tang Ying 唐英Jiang fu xun yang Ma yi wen du tong yi shi yu song qing ci kai qie bu sheng an ran shan yan kou zhan yi lü yi yu wei liu bie er 將赴潯陽馬義文都統以詩預備送情辭愷切不勝黯然潸焉口占一律預為留別耳

Writes Jiang fu xun yang Ma yi wen du tong yi shi yu song qing ci kai qie bu sheng an ran shan yan kou zhan yi lü yi yu wei liu bie er 將赴潯陽馬義文都統以詩預備送情辭愷切不勝黯然潸焉口占一律預為留別耳

1752=02=28Tang Ying 唐英Ma Yiwen 馬義文

Writesa poem to reply Ma Yiwen 馬義文's poem of farewells before his leaving for Xunyang

1752=02=28Tang Ying 唐英Liu bie Cheng hai cang xue shi 留別程海蒼學使

Writes Liu bie Cheng hai cang xue shi 留別程海蒼學使

1752=02=28Tang Ying 唐英Cheng Yan 程巖

Writes a poem to exchange farewells with Cheng Yan 程巖 before his leaving for Xunyang

1764-00-00
to
1764-00-00

Professor in Yuehua academy 越華書院

1765>00>00Liu Xingwei 劉星煒Lao Tong 勞潼

Appreciates Lao Tong 勞潼

1765>00>00Lao Tong 勞潼Si shu ze cui 四書擇粹

Writes Si shu ze cui 四書擇粹

1765>00>00Lao Tong 勞潼Xiao jing kao yi xuan zhu 孝敬考異選注

Writes Xiao jing kao yi xuan zhu 孝敬考異選注

1765>00>00Lao Tong 勞潼Jiu huang bei lan 救荒備覽

Writes Jiu huang bei lan 救荒備覽

1765>00>00Lao Tong 勞潼He jing tang gu wen shi gao 荷經堂古文詩稿

Writes He jing tang gu wen shi gao 荷經堂古文詩稿

1765>00>00Lao Tong 勞潼Si li yi 四禮翼

Writes Si li yi 四禮翼

1765>00>00Lao Tong 勞潼Ren sheng bi du 人生必讀

Writes Ren sheng bi du 人生必讀

1765>00>00Lao Tong 勞潼Bao chan bei yao 保產備要

Writes Bao chan bei yao 保產備要

1766>00>00

Is nominated by the Viceroy 總督 as director of Yuehua Academy 越華書院 in Guangzhou

1766>00>00Lao Tong 勞潼Lin Baitong 林柏桐

Is teacher of Lin Baitong 林柏桐

1766>00>00Lao Tong 勞潼Wu Yingkui 吳應逵

Is teacher of Wu Yingkui 吳應逵

1805=00=00Zhu Feng 朱灃Nayancheng 那彥成

Submits a brief to the general governor of two Guang (Liangguang zongdu 兩廣總督) Nayancheng 那彥成

1805=00=00Nayancheng 那彥成Qiu Xiande 丘先德

Praises the brief submitted by Zhu Feng 朱灃 before Qiu Xiande 丘先德, director of the local Accademy (Shanzhang 山長)

1806=00=00

Donation in favour of the vaccination of smallpox for Guangdong population

1806>00>00

Vaccinates mills of people against smallpox in a dazon of years

1806>00>00Qiu Xi 丘熺Yin Dou lüe 引痘略

Writes Yin Dou lüe 引痘略

1810=00=00

Principal graduate

1824=00=00Lin Baitong 林柏桐Xue hai tang zhi 學海堂志

Writes Xue hai tang zhi 學海堂志

1824=00=00Ruan Yuan 阮元Xue hai tang 學海堂

Founds the Xuehaitang Accademy 學海堂

1824>00>00Wu Yingkui 吳應逵Yan shan wen ji 雁山文集

Writes Yan shan wen ji 雁山文集

1824>00>00Wu Yingkui 吳應逵Ling nan li zhi tu pu 嶺南荔枝圖譜

Writes Ling nan li zhi tu pu 嶺南荔枝圖譜

1824>00>00Wu Yingkui 吳應逵Pu li xuan bi ji 譜荔軒筆記

Writes Pu li xuan bi ji 譜荔軒筆記

1824>00>00Wu Yingkui 吳應逵Guang dong tong zhi 廣東通志

Co-edits Guang dong tong zhi 廣東通志

1825=00=00

Is director of the Xuehaitang Accademy 學海堂

1826=00=00Wu Yingkui 吳應逵He shan xian zhi 鶴山縣誌

Co-edits He shan xian zhi 鶴山縣誌

1838<00<00
to
1843<00<00
Huang Peifang 黃培芳Qi Gong 祁貢

Tables a proposal about education to the General governor of Two Guang (Liangguang zongdu 兩廣總督) Qi Gong 祁貢 in Bian tong kao shi lin xuan zhen cai shu 變通考試遴選真才疏

1838<00<00
to
1843<00<00
Huang Peifang 黃培芳Bian tong kao shi lin xuan zhen cai shu 變通考試遴選真才疏

Writes Bian tong kao shi lin xuan zhen cai shu 變通考試遴選真才疏

1847=00=00

Is nomminated as Salt controller of Two Guang (Liangguang yanyunshi 兩廣鹽運使)

1847=00=00

Is nominated as Salt controller of Zhejiang (Zhejiang yanyunshi 浙江鹽運使), but he does not go there

1851-00-00Huang Dianzhong 黃殿中Huang shen tang 黃慎堂

Opens the drug store Huang shen tang 黃慎堂 in Guangzhou 廣州

1856=00=00

Provincial graduate

1857=00=00

Defends the ancestral temple and his library with his neighbours against the English invaders

1859<00<00Huang Peifang 黃培芳Liang fang ou cun 良方偶存

Writes Liang fang ou cun 良方偶存

1859=00=00

Death in Guangzhou

1862=00=00

Student recommended

1863=00=00Li Guangting 李光廷Xue hai tang 學海堂

Is nominated as teacher of the Xuehaitang Accademy 學海堂

1879<00<00Ou Hanfu 歐翰府Shang han zuan yao 傷寒纂要

Writes Shang han zuan yao 傷寒纂要

1879<00<00Ou Hanfu 歐翰府Yi xue yao ling 醫學要領

Writes Yi xue yao ling 醫學要領

1882-00-00He Yanqian 何延謙Rao Zongshao 饒宗韶

Is teacher of Rao Zongshao 饒宗韶

1882-00-00

Is Inspector of examinations (Xuezheng 學政) in Guangdong

1882=00=00He Ruzhang 何如璋Rao Zongshao 饒宗韶

Appreciates Rao Zongshao 饒宗韶

1883=00=00Ye Dazhuo 葉大焯Rao Zongshao 饒宗韶

Reads and appreciates the examination articles of Rao Zongshao 饒宗韶

1883=00=00

Inspector of examinations in Guangdong

1887=00=00

Provincial medicine graduate 醫學經古科第一

1888=00=00

Student recommended 歲貢

1893=00=00

Provincial graduate 副榜

1895=00=00Guangzhou 廣州拾芥圜He Mengyao 何夢遙

Publication of the San ke ji yao 三科輯要 by the Guangzhou 廣州拾芥圜 in 1895

1902=00=00

Is appointed by lot (qian fen 籤分 = 僉分)

1904>00>00

Study of chinese medicine in Guangzhou

1904>00>00

Doctor in Guangzhou

1905-00-00

Provincial graduate 舉人

1912-00-00

Opens a clinic in 61, Zhafen jie 炸粉街, Haoxian lu 豪賢路, Guangzhou 廣州

1912=00=00

Chief of military medicine 軍醫長 and Professor 教習 at the Military Shcool of Guangdong 廣東陸軍速成學堂

1926<00<00

Graduate of the Fine Arts school of Jingming in Guangzhou 廣州鏡明美術專科


138/574 results        

 

 

© 2012 SHPERE - Projet Director: Catherine Jami
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR HUMA-NUM