Individual itineraries and the circulation of scientific and technical knowledge in East Asia (16th–20th centuries)

Project director : Catherine Jami (SPHERE); Jean-Pierre Dedieu (LARHRA)

2484 documents
1196/2484 results        
Description
fichoz ID00000071
NameMei Wending 梅文鼎
BiographicalNumber of events=154

DateActionPlaceRelated
Actors
1633=00=00
to
1721=00=00

Evaluation by Mei Wending of Li Changmao's 李長茂 Suan hai shuo xiang

Suan hai shuo xiang 算海說詳
1633=03=16
to
1633=03=16

Birth in Xuancheng (Anhui)

Xuancheng 宣城 (Anhui)
1633=03=16
to
1633=03=16

Birth of Shichang's son Wending in Xuancheng

Xuancheng 宣城 (Anhui)Mei Wending
1633=03=16
to
1633=03=16

Birth of Wending's son in Xuancheng

Xuancheng 宣城 (Anhui)Mei Wending
1633>00>00
to
1695<00<00

Sharing of manuscripts: Jie Xuan gave his draft of Xuan ji yi shu 璇璣遺書 to Mei Wending, who copied it out and composed a work in one juan.

Jie Xuan 揭暄
1633>00>00
to
1695<08<12

Instruction provided by Mei Wending to Huang Zongxi concerning predictions

Huang Zongxi 黄宗羲
1633>00>00
to
1721<00<00

Commendation of Shu xue yao by Du Zhigeng 杜知耕 for its use of Jiu zhang suan shu 九章算術

Shu xue yao 數學鑰
1633>00>00
to
1701<00<00

Mei Wending was an associate of Li Zijin

Mei Wending 梅文鼎
1637=00=00
to
1637=00=00

Birth of Wending's brother (老二) Wennai in Xuancheng

Xuancheng 宣城 (Anhui)Mei Wending
1638-00-00
to
1640-00-00

Birth of Wending's brother (老三) Wencai in Xuancheng

Xuancheng 宣城 (Anhui)Mei Wending
1641=00=00
to
1641=00=00

Birth of Wending's brother (老四) Wenmi in Xuancheng

Xuancheng 宣城 (Anhui)Mei Wending
1642=00=00
to
1718=00=00

Publisher of works by Mei Wending 梅文鼎

Mei Wending 梅文鼎
1647=00=00

Award of xiu cai degree

1647>00>00
to
1799<00<00

Work cited in Chou ren zhuan 籌人傳 for biography of Chen Rang 陳壤. Probably same as Mei shi li suan quan shu 梅氏暦算全書 by Mei Wending 梅文鼎.

Mei Wending 梅文鼎
1647>00>00
to
1721<00<00

Mei Wending was the author of Mei shi li suan quan shu 梅氏暦算全書

Mei shi li suan quan shu 梅氏暦算全書
1647>00>00
to
1799<00<00

Probably same as Mei shi quan shu 梅氏全書 by Mei Wending 梅文鼎.

Mei Wending 梅文鼎
1647>00>00
to
1721<00<00

Composition of Yuan shi li jing bu zhu 元史曆經補註 by Mei Wending.

Yuan shi li jing bu zhu 元史曆經補註
1647>00>00
to
1721<00<00

Composition of Gu jin li fa tong kao 古今曆法通考 by Mei Wending.

Gu jin li fa tong kao 古今曆法通考
1647>00>00
to
1721<00<00

Composition of Chun qiu yi lai dong zhi kao 春秋以來冬至考 by Mei Wending.

Chun qiu yi lai dong zhi kao 春秋以來冬至考
1647>00>00
to
1721<00<00

Composition of Guo tai shi li zhen bu zhu 郭太史曆真補註 (2 juan) by Mei Wending.

Guo tai shi li zhen bu zhu 郭太史曆真補註
1647>00>00
to
1721<00<00

Composition of Geng wu yuan li kao 庚午元曆考 (1 juan) by Mei Wending.

Geng wu yuan li kao 庚午元曆考
1647>00>00
to
1721<00<00

Composition of Da zong li li cheng zhu 大總曆立成註 (2 juan) by Mei Wending.

Da zong li li cheng zhu 大總曆立成註
1647>00>00
to
1721<00<00

Composition of Xie suan bu li shi 寫算步曆式 (1 juan) by Mei Wending.

Xie suan bu li shi 寫算步曆式
1647>00>00
to
1721<00<00

Composition of Shou shi bu jiao shi shi 授時步交食式 by Mei Wending.

Shou shi bu jiao shi shi 授時步交食式
1647>00>00
to
1721<00<00

Composition of Bu wu xing shi 步五星式 (6 juan) by Mei Wending.

Bu wu xing shi 步五星式
1647>00>00
to
1721<00<00

Composition of Da li ci bu wen li 答李祠部問曆 (1 juan) by Mei Wending.

Da li ci bu wen li 答李祠部問曆
1647>00>00
to
1721<00<00

Composition of Hui hui li bu zhu 回回曆補註 (3 juan) by Mei Wending.

Hui hui li bu zhu 回回曆補註
1647>00>00
to
1721<00<00

Composition of Xi yu tian wen shu bu zhu 西域天文書補註 (3 juan)

Xi yu tian wen shu bu zhu 西域天文書補註
1647>00>00
to
1721<00<00

Composition of San shi za xing kao 三十雜星考 (1 juan) by Mei Wending.

San shi za xing kao 三十雜星考
1647>00>00
to
1721<00<00

Composition of Zhou bi suan jing bu zhu 周髀算經補註 (1 juan) by Mei Wending.

Zhou bi suan jing bu zhu 周髀算經補註
1647>00>00
to
1721<00<00

Composition of Fen tian du li 分天度里 (1 juan) by Mei Wending.

Fen tian du li 分天度里
1647>00>00
to
1721<00<00

Composition of Ming shi tian wen zhi ni gao 明史天文志擬稿 (3 juan) by Mei Wending.

Ming shi tian wen zhi ni gao 明史天文志擬稿
1647>00>00
to
1721<00<00

Composition of Qi zheng xi cao bu zhu 七政細草補註 (3 juan) by Mei Wending.

Qi zheng xi cao bu zhu 七政細草補註
1647>00>00
to
1721<00<00

Composition of Jiao shi meng qiu ding bu 交食蒙求訂補 (2 juan) by Mei Wending.

Jiao shi meng qiu ding bu 交食蒙求訂補
1647>00>00
to
1721<00<00

Composition of Jiao shi meng qiu fu shuo 交食蒙求附說 (2 juan) by Mei Wending.

Jiao shi meng qiu fu shuo 交食蒙求附說
1647>00>00
to
1721<00<00

Composition of Jiao shi zuo tu fa ding wu 交食做圖法訂誤 (1 juan) by Mei Wending.

Jiao shi zuo tu fa ding wu 交食做圖法訂誤
1647>00>00
to
1721<00<00

Composition of Qiu chi dao su du fa 求赤道宿度法 (1 juan) by Mei Wending.

Qiu chi dao su du fa 求赤道宿度法
1647>00>00
to
1721<00<00

Composition of Ri cha yuan li 日差原理 (1 juan) by Mei Wending.

Ri cha yuan li 日差原理
1647>00>00
to
1721<00<00

Composition of Huo wei ben fa tu shuo 火緯本法圖說 (1 juan) by Mei Wending.

Huo wei ben fa tu shuo 火緯本法圖說
1647>00>00
to
1721<00<00

Composition of Qi zheng qian jun jian fa 七政前均簡法 (1 juan) by Mei Wending.

Qi zheng qian jun jian fa 七政前均簡法
1647>00>00
to
1721<00<00

Composition of Shang san xing gui ji cheng rao ri yuan xiang 上三星軌跡成繞日圓象 (1 juan) by Mei Wending.

Shang san xing gui ji cheng rao ri yuan xiang 上三星軌跡成繞日圓象
1647>00>00
to
1721<00<00

Composition of Huang chi ju wei tu bian 黃赤距緯圖辨 (1 juan) by Mei Wending.

Huang chi ju wei tu bian 黃赤距緯圖辨
1647>00>00
to
1721<00<00

Composition of Tai yin biao ying bian 太陰表影辨 (1 juan) by Mei Wending.

Tai yin biao ying bian 太陰表影辨
1647>00>00
to
1721<00<00

Composition of Hun gai tong xian tu shuo ding bu 渾蓋通憲圖說訂補 (1 juan) by Mei Wending.

Hun gai tong xian tu shuo ding bu 渾蓋通憲圖說訂補
1647>00>00
to
1721<00<00

Composition of Xi guo yue ri kao 西國月日考 (1 juan) by Mei Wending.

Xi guo yue ri kao 西國月日考
1647>00>00
to
1721<00<00

Composition of Qi shi er hou tai yang wei du 七十二候太陽緯度 (1 juan) by Mei Wending.

Qi shi er hou tai yang wei du 七十二候太陽緯度
1647>00>00
to
1721<00<00

Composition of Lu hai zhen jing 陸海鍼經 (1 juan) by Mei Wending.

Lu hai zhen jing 陸海鍼經
1647>00>00
to
1721<00<00

Composition of Di xing gou chen jing wei kao yi 帝星句陳經緯考異 (1 juan) by Mei Wending.

Di xing gou chen jing wei kao yi 帝星句陳經緯考異
1647>00>00
to
1721<00<00

Composition of Xing gui zhen du 星晷真度 (1 juan) by Mei Wending.

Xing gui zhen du 星晷真度
1647>00>00
to
1721<00<00

Composition of Ce qi kao 測器考 (2 juan) by Mei Wending.

Ce qi kao 測器考
1647>00>00
to
1721<00<00

Composition of Zi ming zhong shuo 自明鐘說 (1 juan) by Mei Wending.

Zi ming zhong shuo 自明鐘說
1647>00>00
to
1721<00<00

Composition of Hu lou kao 壺漏考 (1 juan) by Mei Wending.

Hu lou kao 壺漏考
1647>00>00
to
1721<00<00

Composition of Ri gui bei kao 日晷備考 (1 juan) by Mei Wending.

Ri gui bei kao 日晷備考
1647>00>00
to
1721<00<00

Composition of Chi dao ti gui shuo 赤道提晷說 (1 juan) by Mei Wending.

Chi dao ti gui shuo 赤道提晷說
1647>00>00
to
1721<00<00

Composition of Si wen bian 思問編 (1 juan) by Mei Wending.

Si wen bian 思問編
1647>00>00
to
1721<00<00

Composition of Zhu fang jie qi jia shi ri chan gao du biao 諸方節氣加時日軌高度表 (1 juan) by Mei Wending.

Zhu fang jie qi jia shi ri chan gao du biao 諸方節氣加時日軌高度表
1647>00>00
to
1721<00<00

Composition of Kui ri can shuo 揆日淺說 (1 juan) by Mei Wending.

Kui ri can shuo 揆日淺說
1647>00>00
to
1721<00<00

Composition of Ce jing jie fa 測景捷法 (1 juan) by Mei Wending.

Ce jing jie fa 測景捷法
1647>00>00
to
1721<00<00

Composition of Xuan ji chi jie 璇璣尺解 (1 juan) by Mei Wending.

Xuan ji chi jie 璇璣尺解
1647>00>00
to
1721<00<00

Composition of Ce xing ding shi jian fa 測星定時簡法 (1 juan) by Mei Wending.

Ce xing ding shi jian fa 測星定時簡法
1647>00>00
to
1721<00<00

Composition of Wu an ze wang yi shi 勿庵側望儀式 (1 juan) by Mei Wending.

Wu an ze wang yi shi 勿庵側望儀式
1647>00>00
to
1721<00<00

Composition of Wu an yang guan yi shi 勿庵仰觀儀式 (1 juan) by Mei Wending.

Wu an yang guan yi shi 勿庵仰觀儀式
1647>00>00
to
1721<00<00

Composition of Wu an hun gai xin shi 勿庵渾蓋新式 (1 juan) by Mei Wending.

Wu an hun gai xin shi 勿庵渾蓋新式
1647>00>00
to
1721<00<00

Composition of Wu an yue dao yi shi 勿庵月道儀式 (1 juan) by Mei Wending.

Wu an yue dao yi shi 勿庵月道儀式
1647>00>00
to
1721<00<00

Composition of Tian bu zhen yuan ding zhu 天步真原訂注 by Mei Wending.

Tian bu zhen yuan ding zhu 天步真原訂注
1647>00>00
to
1721<00<00

Composition of Tian xue hui tong ding zhu 天學會通訂注 by Mei Wending.

Tian xue hui tong ding zhu 天學會通訂注
1647>00>00
to
1721<00<00

Composition of Ren yin xu shu bu 壬寅旭書補 by Mei Wending.

Ren yin xu shu bu 壬寅旭書補
1647>00>00
to
1721<00<00

Composition of Ping li ding san cha xiang shuo 平立定三差詳說 (1 juan) by Mei Wending.

Ping li ding san cha xiang shuo 平立定三差詳說
1647>00>00
to
1721<00<00

Composition of Wu an du suan 勿庵度算 (2 juan) by Mei Wending.

Wu an du suan 勿庵度算
1647>00>00
to
1721<00<00

Composition of Bi li shu jie 比例書解 (4 juan) by Mei Wending.

Bi li shu jie 比例書解
1647>00>00
to
1721<00<00

Composition of Ji he zhai yao 幾何摘要 (3 juan) by Mei Wending.

Ji he zhai yao 幾何摘要
1647>00>00
to
1721<00<00

Composition of Gou gu ce liang 句股測量 (2 juan) by Mei Wending.

Gou gu ce liang 句股測量要
1647>00>00
to
1721<00<00

Composition of Jiu shu cun gu 九數存古 (10 juan) by Mei Wending.

Jiu shu cun gu 九數存古
1647>00>00
to
1721<00<00

Composition of Shao guang shi yi 少廣拾遺 (1 juan) by Mei Wending.

Shao guang shi yi 少廣拾遺
1647>00>00
to
1721<00<00

Composition of Quan du tong ji 權度通幾 (1 juan) by Mei Wending.

Quan du tong ji 權度通幾
1647>00>00
to
1721<00<00

Composition of Qi qi bu quan 奇器補詮 (1 juan) by Mei Wending.

Qi qi bu quan 奇器補詮
1647>00>00
to
1721<00<00

Composition of Zheng xuan jian fa bu 正弦簡法補 (1 juan) by Mei Wending.

Zheng xuan jian fa bu 正弦簡法補
1647>00>00
to
1721<00<00

Composition of Hu san jiao ju yao fa 弧三角舉要法 (5 juan) by Mei Wending.

Hu san jiao ju yao fa 弧三角舉要法
1647>00>00
to
1721<00<00

Composition of Qian du ce liang 塹堵測量 (2 juan) by Mei Wending.

Qian du ce liang 塹堵測量
1647>00>00
to
1721<00<00

Composition of Yong gou gu jie ji he yuan ben zhi gen 用句股解幾何原本之根 (1 juan) by Mei Wending.

Yong gou gu jie ji he yuan ben zhi gen 用句股解幾何原本之根
1647>00>00
to
1721<00<00

Composition of Ji he zeng jie 幾何增解 (1 juan) by Mei Wending.

Ji he zeng jie 幾何增解
1647>00>00
to
1721<00<00

Composition of Yang guan fu ju 仰觀覆矩 (1 juan) by Mei Wending.

Yang guan fu ju 仰觀覆矩
1647>00>00
to
1721<00<00

Composition of Li ze zhu ji 麗澤珠璣 (1 juan) by Mei Wending.

Li ze zhu ji 麗澤珠璣
1647>00>00
to
1721<00<00

Composition of Suan qi kao 古算器考 (1 juan) by Mei Wending.

Suan qi kao 古算器考
1647>00>00
to
1721<00<00

Composition of Shu xue xing cha 數學星槎 (1 juan) by Mei Wending.

Shu xue xing cha 數學星槎
1647>00>00
to
1721<00<00

Composition of Fang yuan mi ji 方圓羃積 (2 juan) by Mei Wending.

Fang yuan mi ji 方圓羃積
1647>00>00
to
1721<00<00

Composition of Xu xue tang shi wen chao 續學堂詩文鈔 by Mei Wending.

Xu xue tang shi wen chao 續學堂詩文鈔
1647>00>00
to
1721<00<00

Composition of Tian xue yi wen bu 天學疑問補 (2 juan) by Mei Wending.

Tian xue yi wen bu 天學疑問補
1647>00>00
to
1721<00<00

Composition of Huo xing ben fa 火星本法 (1 juan) by Mei Wending.

Huo xing ben fa 火星本法
1647>00>00
to
1721<00<00

Composition of Yang yi jian yi er ming bu zhu 仰儀簡儀二銘補注 by Mei Wending.

Yang yi jian yi er ming bu zhu 仰儀簡儀二銘補注
1647>00>00
to
1721<00<00

Composition of Heng xing ji yao 恆星紀要 (1 juan) by Mei Wending.

Heng xing ji yao 恆星紀要
1647>00>00
to
1721<00<00

Composition of Wu xing ji yao 五星紀要 (1 juan) by Mei Wending.

Wu xing ji yao 五星紀要
1647>00>00
to
1721<00<00

Composition of Wu xing guan jian 五星管見 (1 juan) by Mei Wending.

Wu xing guan jian 五星管見
1647>00>00
to
1721<00<00

Composition of Nan ji zhu xing kao kui ri ji yao 南極諸星考揆日紀要 (1 juan) by Mei Wending.

Nan ji zhu xing kao kui ri ji yao 南極諸星考揆日紀要
1647>00>00
to
1721<00<00

Composition of Kui ri hou xing ji yao 揆日候星紀要 (1 juan) by Mei Wending.

Kui ri hou xing ji yao 揆日候星紀要
1647>00>00
to
1721<00<00

Composition of Sui zhou di du he kao 歲周地度合考 (1 juan) by Mei Wending.

Sui zhou di du he kao 歲周地度合考
1647>00>00
to
1721<00<00

Composition of Zhu fang jie qi jia shi ri chan gao du biao 諸方節氣加時日軌高度表 (1 juan) by Mei Wending.

Zhu fang jie qi jia shi ri chan gao du biao 諸方節氣加時日軌高度表
1647>00>00
to
1721<00<00

Composition of Yue shi meng qiu 月食蒙求 (1 juan) by Mei Wending.

Yue shi meng qiu 月食蒙求
1647>00>00
to
1721<00<00

Composition of Ri shi meng qiu 日食蒙求 (1 juan) by Mei Wending. Contains a fu shuo 附說 (1 juan) also by Mei Wending.

Ri shi meng qiu 日食蒙求
1647>00>00
to
1721<00<00

Composition of Da tong li zhi 大統曆志 (9 juan) by Mei Wending.

Da tong li zhi 大統曆志
1647>00>00
to
1721<00<00

Composition of Gou gu chan wei 句股闡威微 (4 juan) by Mei Wending.

Gou gu chan wei 句股闡威微
1647>00>00
to
1721<00<00

Composition of Jie ba xian ge yuan zhi gen 解八線割圓之根 (1 juan) by Mei Wending.

Jie ba xian ge yuan zhi gen 解八線割圓之根
1647>00>00
to
1721<00<00

Composition of Gu suan yan lue 古算衍略 (1 juan) by Mei Wending.

Gu suan yan lue 古算衍略
1647>00>00
to
1721<00<00

Composition of Gou gu ju ou 句股舉隅 (1 juan) by Mei Wending.

Gou gu ju ou 句股舉隅
1647>00>00
to
1721<00<00

Composition of Gu suan qi kao 古算器考 (1 juan) by Mei Wending.

Gu suan qi kao 古算器考
1647>00>00
to
1721<00<00

Composition of Jiao shi 交食 by Mei Wending.

Jiao shi 交食
1647>00>00
to
1721<00<00

Composition of Qi zheng 七政 by Mei Wending.

Qi zheng 七政
1647>00>00
to
1721<00<00

Composition of Wu an li suan shu ji 勿庵曆算書記 (1 juan) by Mei Wending.

Wu an li suan shu ji 勿庵曆算書記
1647>00>00
to
1721<00<00

Composition of Wu an li suan shu mu 勿庵曆算書目 (1 juan) by Mei Wending.

Wu an li suan shu mu 勿庵曆算書目
1647>00>00
to
1721<00<00

Ping san jiao ju yao 平三角舉要 (5 juan) by Mei Wending.

Ping san jiao ju yao 平三角舉要
1659-00-00
to
1721-00-00

Mei Wending studies with Ni Guanhu

Mei Wending
1661=01=30
to
1662=02=17

Composition of Li xue pian zhi 曆學駢枝 (2 juan) by Mei Wending in Shunzhi 18, He wrote his own preface for the work.

Li xue pian zhi 曆學駢枝
1664=01=28
to
1664<04<15

Composition of Fang tian tong fa (work in 1 juan) completed by Mei Wending in Kangxi 3.

Fang tian tong fa 方田通法
1664=04=01
to
1664=04=15

Mei Wending writes a preface to his own Fang tian tong fa 方田通法

Fang tian tong fa xu 方田通法序
1672=01=30
to
1673=02=16

Composition of Fang cheng lun 方程論 (6 juan) by Mei Wending completed in Kangxi 11. .

Fang cheng lun 方程論
1673=02=17
to
1674=02=05

Composition of Ning guo fu zhi fen ye gao (in 1 juan) by Mei Wending – Kangxi 12 (1673=02=17 ~ 1674=02=05),

Ning guo fu zhi fen ye gao 寧國府志分野稿
1673=02=17
to
1674=02=05

Composition of Xuan cheng xian zhi fen ye gao 宣城縣志分野稿 (1 juan) by Mei Wending in Kangxi 12.

Xuan cheng xian zhi fen ye gao 宣城縣志分野稿
1674=02=06
to
1675=01=25

Revision and recopying by Mei Wending of his Fang cheng lun 方程論 (6 juan) in Kangxi 13. .

Fang cheng lun 方程論
1675=01=26
to
1676=02=13

Composition of Wu an kui ri qi 勿庵揆日器 (1 juan) by Mei Wending in Kangxi 14. .

Wu an kui ri qi 勿庵揆日器
1677=02=02
to
1678=01=22

Composition of Zhong xi suan xue tong xu li 中西算學通序例 (1 juan) by Mei Yuanding; Fang Zhongtong wrote preface for this in Kangxi 16. .

Zhong xi suan xue tong xu li 中西算學通序例
1678=01=23
to
1679=02=10

Composition of Wu an chou suan 勿庵籌算 (9 juan) by Mei Wending finished in Kangxi 17 (1678). .

Wu an chou suan 勿庵籌算
1679=02=11
to
1680=01=30

Composition of Li zhi zhui yan 曆志贅言 (1 juan) by Mei Wending to supplement Ming shi; Kangxi 18

Li zhi zhui yan 曆志贅言
1680<00<00

Mei Wending expresses approval of Xue Fengzuo

Mei Wending 梅文鼎
1680=01=31
to
1681=02=17

Composition of Si sheng biao ying li cheng 四省表影立成 (1 juan) by Mei Wending in Kangxi 19.

Si sheng biao ying li cheng 四省表影立成
1681=00=00
to
1681=00=00

Birth of Juecheng

Xuancheng 宣城 (Anhui)Mei Wending
1683=01=27
to
1684=02=14

Re-editing of Ning guo fu zhi fen ye gao (in 1 juan) by Mei Wending – Kangxi 22 (1683=01=27 ~ 1684=02=14)

Ning guo fu zhi fen ye gao 寧國府志分野稿
1684=02=15
to
1685=02=02

Composition of Jiang nan tong zhi fen ye ni gao 江南通志分野擬稿 (1 juan) by Mei Wending in Kangxi 23.

Jiang nan tong zhi fen ye ni gao 江南通志分野擬稿
1684=02=15
to
1685=02=02

Composition of Hu san jiao ju yao 弧三角舉要 (5 juan) by Mei Wending, He wrote his own preface for it in Kangxi 23, .

Hu san jiao ju yao 弧三角舉要
1689=01=21
to
1690=02=08

Composition of Ming shi li fa ni gao 明史曆法擬稿 (2 juan) by Mei Wending in approximately Kangxi 28; revised Kangxi 30 (1691=01=29 ~ 1692=02=16), Mei Wending nianpu/432

Ming shi li fa ni gao 明史曆法擬稿
1689=01=21
to
1690=02=08

Composition of Xie tian xin yu chao cun 寫天新語抄存 (1 juan) by Mei Wending in Kangxi 28. .

Xie tian xin yu chao cun 寫天新語抄存
1691=01=29
to
1692=02=16

Revision of Ming shi li fa ni gao 明史曆法擬稿 (2 juan) by Mei Wending in Kangxi 30.

Ming shi li fa ni gao 明史曆法擬稿
1691=01=29
to
1692=02=16

Composition of Li xue yi wen 曆學疑問 (3 juan) by Mei Wending, started in Kangxi 30.

Li xue yi wen 曆學疑問
1692=02=17
to
1693=02=04

Composition of Da Liu wen xue wen tian xiang 答劉文學問天象 (1 juan) by Mei Wending in Kangxi 31.

Da Liu wen xue wen tian xiang 答劉文學問天象
1692=02=17
to
1693=02=04

Composition of Shao guang shi yi 少廣拾遺 (1 juan) by Mei Wending finished in Kangxi 31. .

Shao guang shi yi 少廣拾遺
1692=02=17
to
1693=02=04

Composition of Ji he bu bian 幾何補編 (4 juan) completed by Mei Wending in Kangxi 31.

Ji he bu bian 幾何補編
1692=02=17
to
1693=02=04

Composition of Xi jing lu ding zhu 西鏡錄訂注 (1 juan) written by Mei Wending in Kangxi 31.

Xi jing lu ding zhu 西鏡錄訂注
1693=02=05
to
1694=01=24

Composition of Wu an bi suan 勿庵筆算 (5 juan) by Mei Wending. He wrote his own preface in Kangxi 32. .

Wu an bi suan 勿庵筆算
1693=02=05
to
1694=01=24

Supplement in 2 juan written by Mei Wending 梅文鼎 to his Li xue yi wen 曆學疑問 (2 juan).

Li xue yi wen bu 曆學疑問補
1694=01=25
to
1695=02=12

Composition of Preface to Mei Wenmi's 梅文鼏 Zhong xi jing xing tong yi kao 中西經星同異考 written by Mei Wending in Kangxi 33. .

Preface to Zhong xi jing xing tong yi kao 中西經星同異考
1695=00=00

Compilation of his works, entitled Mei Wu an li suan shu mu 梅勿庵曆算書目, made in 1695 by Mei Wending.

Mei Wu an li suan shu mu 梅勿庵曆算書目
1697=01=23
to
1698=02=10

Composition of Xue li shuo 學曆說 (1 juan) by Mei Wending is included in Zhao dai cong shu 昭代叢書, juan 4 in Kangxi 36. .

Xue li shuo 學曆說
1699=01=31
to
1700=02=18

Composition of Gu li lie xing ju du kao 古曆列星距度 (1 juan) by Mei Wending in Kangxi 38. .

Gu li lie xing ju du kao 古曆列星距度
1700=02=19
to
1701=02=07

Revision of chapter 2 of Hu san jiao ju yao 弧三角舉要 by Mei Wending in Kangxi 39, .

Hu san jiao ju yao 弧三角舉要
1700=02=19
to
1701=02=07

Composition of Huan zhong shu chi 環中黍尺 (5 juan) written by Mei Wending in Kangxi 39 (1700), Mei Wending nianpu/434.

Huan zhong shu chi 環中黍尺
1702=01=28
to
1703=02=15

Composition of Preface to Mei Wu an li suan shu mu 梅勿庵曆算書目 written by Mei Wending 梅文鼎 in Jishan, in Kangxi 41

JishanPreface to Mei Wu an li suan shu mu 梅勿庵曆算書目
1703=02=16
to
1704=02=04

Composition of Preface to Bi li gui yong fa jia ru 比例規用法假如 by Mei Wending 梅文鼎, completed in Kangxi 42. .

Preface to Bi li gui yong fa jia ru 比例規用法假如
1704=02=05
to
1705=01=24

Composition of Shou shi ping li ding san cha jie shuo 授時平立定三差解說 (1 juan) by Mei Wending in Kangxi 43. .

Shou shi ping li ding san cha jie shuo 授時平立定三差解說
1704=02=05
to
1705=01=24

Composition of San jiao fa ju yao 三角法舉要 (5 juan) by Mei Wending, printed in Kangxi 43 (1704). .

San jiao fa ju yao 三角法舉要
1705=00=00
to
1705=00=00

Death of Mei Yiyuan, Wending's son

Mei Wending
1705=01=25
to
1706=02=12

Composition of Jiao shi guan jian 交食管見 (1 juan) by Mei Wending written Kangxi 44.

Jiao shi guan jian 交食管見
1705=01=25
to
1706=02=12

Presentation of San jiao fa ju yao 三角法舉要 personally by Mei Wending to the emperor while Kangxi was on an imperial progress to the south. Kangxi 44. .

San jiao fa ju yao 三角法舉要
1705=01=25
to
1706=02=12

Emperor Shengzu summons Mei Wending to an audience at Dezhou, Shandong in Kangxi 44.

Mei Wending 梅文鼎
1721=00=00

Death of Mei Wending

1752=00=00

Composition quoted as source for Ruan Yuan's biography of Zhu Zhongfu 朱仲福

Mei Wending 梅文鼎

1196/2484 results        

 

 

© 2012 SHPERE - Projet Director: Catherine Jami
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR HUMA-NUM