Individual itineraries and the circulation of scientific and technical knowledge in East Asia (16th–20th centuries)

Project director : Catherine Jami (SPHERE); Jean-Pierre Dedieu (LARHRA)

110 documents
return to data set
   
110 results (1/2 pages)     12       
filter by Name  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 
fichoz ID Name 
0009588LGai li yi 改曆議
0008964LGai zai tu xian 蓋載圖憲
0009208LGai zheng suan fa 改正算法
00000009Galileo
00000382Gan Changguang 甘常廣
00000172Gan Mengxian 甘孟賢
0009991LGan shan yi an 紺山醫案
00000381Gan Yijiang 甘彝講, zi Yingda 應達
00000214Gan Yongde 甘庸德
00000384Gan Yunru 甘允如
00000383Gan Yunzhi 甘允枝
00000380Gan Zhuting 甘竹亭
00000379Gan Zuosi 甘作斯
0009016LGanges 恆河
00000677Gao Bin 高斌, zi Shiwen 石文, hao Dongxuan 東軒
00000892Gao Chengzhi 高成之, Ershiwu 二十五
0009160LGao dong xuan xiang gong yi su xin lan xiang yi fu ci da xie 高東軒相公以素心蘭相遺賦此答謝
00000791Gao Gufeng 高鼓峰
00000179Gao Houde 高厚德
0009104LGao hu biao 高弧表
0008865LGao min si fang chan yue shang ren bu yu jian you gu li gong 高旻寺訪禪悅上人不遇兼遊故離宮
00000173Gao Qin高(秦翟)
00000678Gao Shuming 高述明, zi Dongzhan 東瞻
00000134Gao Wengying 高奣映,字元廓,一字雪君,号问米居士,又号结嶙山叟
0009833LGao Xue jun xian sheng jia zhuan 高雪君先生家傳
00000195Gao Yao 高堯
00000336Gao Yi 高翼
00000174Gao Yinghou 高映厚
00000122Gao Zhaoyao 高肇堯
00000102Gautier, Judith
00000675Ge Fengnian 戈豐年
0009601LGe xiang xin shu 革象新書
0009184LGe yuan ba xian biao 割圓八綫表
0008882LGe yuan ba xian jie 割圓八綫解
0008821LGe yuan mi lü jie fa 割圓密率捷法
0009740LGe zhong qi fang 各種奇方
0009131LGe zhong tu 箇中圖
0010002LGeng he lu 賡和錄
0009122LGeng shen zhong qiu hou san ri san zi sheng yu jiang zhou shi shu fu yi zhi zhi 庚申中秋後三日三子生於江州使署,賦以識之
0009009LGeng wu chong yang Ma yi wen du tong po shan whao yin deng gao fu xie 庚午重陽馬義文都統坡山登高賦謝
0000048LGeng wu yuan li kao 庚午元曆考
0000115CGerman governement
0009023LGexianmi 葛仙米 (Nostoc commune)
0000126LGo gu ge yuan ji 句股割圓記
00000816Gollet, Jean-Alexis de 郭中傳
0009456LGong che ji 公車集
00000244Gong Pengshou 龔彭壽
0008886LGong yang zhuan 公羊傳
00000247Gong Zhenjia 龔振家, zi Xiangshan 香山
00000774Gonzalez, Tirso
0000098LGou gu ce liang 句股測量要
0009568LGou gu ce wang lun 勾股測望論
0000157LGou gu chan wei 句股闡威微
0008871LGou gu ju ce jie yuan 句股矩測解原
0000160LGou gu ju ou 句股舉隅
0009476LGou gu lun shuo 勾股論說
0009537LGou gu qiu rong fang yuan lun shuo 勾股求容方圓論說
0009567LGou gu rong fang yuan lun 勾股容方圓論
0009536LGou gu suan shu 勾股算術
0009190LGou gu yi 勾股義
   
110 results (1/2 pages)     12       
filter by Name  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 

 

 

© 2012 SHPERE - Projet Director: Catherine Jami
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR HUMA-NUM