Individual itineraries and the circulation of scientific and technical knowledge in East Asia (16th–20th centuries)

Project director : Catherine Jami (SPHERE); Jean-Pierre Dedieu (LARHRA)

199 documents
return to data set
   
199 results (1/4 pages)     1234       
filter by Name  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 
fichoz ID Name 
0000049CHachette
0009563LHai shan xian guan ji gu tie 海山仙館集古帖
0009117LHai tang shu wu yue xia yan ji song fang yong ting gui tong cheng 海棠書屋月下宴集送方泳亭歸桐城
00000345Haidaer 海達兒
0009547LHami melons 哈密瓜
0000099CHami 哈密 people
00000585Han Feng 韓崶
00000528Han Gaozu 漢高祖
0009935LHan shu 漢書
0009553LHan xiang guan 寒香館
00000853Han Yi 韓翊
00000854Hang Shijun 杭世駿
00000031Hanshan Deqing 憨山德清
0009831LHe bi lian zhu li fa 合璧連珠曆法
00000644He Bingjun 何秉鈞, zi Hengshi 衡石
0009135LHe cheng wu qiao tai shi wu kuang lou yuan yun wu shou 和程午橋太史五貺樓原韻五首
00000945He Chengtian 何承天
0009118LHe da Li xian pan jian si pi pa ting shu huai zhi zuo 和答李仙蟠監司琵琶亭書懷之作
0008860LHe dan an yi an 何澹庵醫案
0000008LHe fang song ting zeng zhi yong he shang 和方松亭贈智涌和尚
0009475LHe feng ji 鶴峰集
0009911LHe gong qi ju tu shuo 河工器具圖說
00000362He Hong 何洪
0009053LHe Jiang xiao lian jian zeng yuan yun 和蔣孝廉見贈原韻
0009346LHe jing tang gu wen shi gao 荷經堂古文詩稿
0009119LHe lao you Bai sha cun qi shi si tian ding 賀老友白沙邨七十四添丁
0009484LHe lin jin shi kao 和林金石考
00000702He Mengkui 何孟揆, hao Nancun 南村
00000120He Menglong 何孟龍
00000119He Mengming 何孟明
00000012He Mengyao 何夢遙
00000034He Mengyao's second son
0000118LHe nan kang shang tai shou jun zhai chang he yuan yun 和南康商太守郡齋唱和原韻
0008844LHe Qin Er quan tai shi jian zeng jin lü qu yuan yun 和秦二泉太史見贈金縷曲原韻
00000524He Ruzhang 何如璋
0009338LHe shan xian zhi 鶴山縣誌
00000318He Shaoji 何紹基
0009778LHe shi shi pu 何氏食譜
0008861LHe shi shi san fang zhu jie 何氏十三方注解
00000703He Shiyao 何師堯
00000898He Shuce 何樹策, zi Zongkong 宗孔
00000533He Shuyi 何叔夷
0009078LHe Si he shan ren you zhai du zuo yuan yun 和飼鶴山人幽齋獨坐原韻
00000502He Tang 何瑭
00000932He Tang's 何瑭 great-great-granddaughter
0000139LHe wang mo jun gui jin ling liu bie yuan yun si jie ju 和王墨軍歸金陵留別原韻四截句
0000011LHe xu dong qi xiu cai jian zeng yuan yun er shou 和徐東奇秀才見贈原韻二首
00000522He Yanqian 何延謙
00000218He Yaogeng 何耀庚, zi Zichang 子長
0009057LHe Yi Yi ting ti Tao ren xin yu yuan yun 和伊翼庭陶人心語原韻
00000700He Yichen 賀翊辰
00000897He You 何游, hao Dan'an 澹庵
0000171LHe yun zi shang ren chun xue yuan yun 和耘耔上人春雪原韻
0009066LHe Zhang Jiao shan liu bie yuan yun 和張蕉衫留別原韻
00000339Hei 黑
0009075LHelile 訶黎勒
0009105LHeng xing chu mo biao 恆星出沒表
0000147LHeng xing ji yao 恆星紀要
0009168LHeng xing li biao 恆星曆表
0009169LHeng xing li zhi 恆星曆指
   
199 results (1/4 pages)     1234       
filter by Name  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 

 

 

© 2012 SHPERE - Projet Director: Catherine Jami
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR HUMA-NUM