Individual itineraries and the circulation of scientific and technical knowledge in East Asia (16th–20th centuries)

Project director : Catherine Jami (SPHERE); Jean-Pierre Dedieu (LARHRA)

2484 documents
return to data set
   
2484 results (1/42 pages)           
filter by Name  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 
fichoz ID Name 
00000788王叔和 Wang Shuhe
0009048L下村先生追悼録 Shimomura Sensei Tsuitô roku
99999999[Unnamed]
00000443Zuo Zongtang 左宗棠, zi Jigao 季高, yizi Pucun 樸存, hao Xiangshang nongren 湘上農人, shihao Wenxiang 文襄
0008920LZuo zhuan 左傳
0009648LZuo zhuan bi du 左傳必讀
0008890LZuo zhu 左註
0009574LZuo shi hui quan 左史彙詮
0009782LZuo hua tang 佐化堂
0009626LZuo can hui zhi 柞蠶彙志
0009581LZun sheng ji yao 尊生輯要
0009801LZun shen shi shuo 尊身十說
0009634LZui xin dai shu xue jiao ke xi ti xiang cao 最新代數學教科習題詳草
0009774LZuan yan nei wai pian 纂言內外篇
0008888LZu ting ji 祖庭記
00000625Zu Chongzhi 祖衝之, also written 祖冲之
00000411Zou Xien 鄒錫恩
0009963LZiqiang chuyi 自強芻議
0009296LZi xue ding e 字學定訛
0008987LZi ti hua ju zeng hu kou jiu ling yin guo jin chun 自題畫菊贈湖口舊令尹郭錦純
0009132LZi ti ge zhong tu xiao zhao 自題箇中圖小照
0009311LZi shi xuan yi an 自適軒醫案
0000077LZi ming zhong shuo 自明鐘說
0009992LZi mian lou le fu 紫棉樓樂府
0009093LZi chang shu hui jiang zhou shi fa zhi ri yu zhong fu xie zhang zi che qing weng 自廠署回江州始發之日輿中賦謝張子車親翁
00000731Zhuangzi 莊子
0010003LZhuang zi gu 莊子故
00000486Zhuang Youyun 莊有筠
00000860Zhuang Tinglong 莊廷龍
00000531Zhu Zhongfu 朱仲福
00000216Zhu Zhenheng 朱震亨, zi Yanxiu 彥修, hao Danxi xiansheng 丹溪先生
00000456Zhu Zhaoxin 朱兆莘, zi Dingqing 鼎青
00000501Zhu Zaiyu 朱載堉, zi Boqin 伯勤, hao Juqu shanren 句曲山人
00000659Zhu Yuanjun 朱元濬
00000371Zhu Yu 朱裕
00000228Zhu Yi 朱易
00000068Zhu Xi 朱熹
00000584Zhu Songling 朱松齡, hao Cangshan 蒼山
0008877LZhu shu ji nian 竹書紀年
00000460Zhu Shijie 朱世傑
00000587Zhu Ruzhen 朱汝珍, zi Yutang 玉堂, hao Pinsan 聘三, youhao Aiyuan 隘園
00000798Zhu Quan 朱權
0009796LZhu pi ren shen zang fu mai luo quan tu 朱批人身臟腑脈絡全圖
00000900Zhu Hui 朱卉, zi Caoyi 草衣, chuming Hao 灝, zi Lingjiang 夌江
00000503Zhu Houwan 朱厚烷
00000452Zhu Heng 朱珩, hao Chubai 楚白
00000630Zhu Guoshou 朱國壽
00000632Zhu Guangxian 朱光顯
00000717Zhu Guangda 朱光大
00000633Zhu Guangcan 朱光燦
00000792Zhu Gong 朱肱
00000385Zhu Feng 朱灃, zi Lianwei 連渭
0000133LZhu feng nan ti tai zhi zheng gui li yi hua hu suo ti yong fu duan ge 柱峯南提臺致政歸里以畫虎索題用賦短歌
0000082LZhu fang jie qi jia shi ri chan gao du biao 諸方節氣加時日軌高度表
0000153LZhu fang jie qi jia shi ri chan gao du biao 諸方節氣加時日軌高度表
0009170LZhu fang chen hun fen biao 諸方晨昏分表
0009171LZhu fang ban zhou fen biao 諸方半晝分表
00000357Zhu Di 朱棣, Chengzu 成祖, Yongle 永樂
00000802Zhu Danxi 朱丹溪
0035988LZhu cheng fang lian yu tu 諸乘方廉隅圖
   
2484 results (1/42 pages)           
filter by Name  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 

 

 

© 2012 SHPERE - Projet Director: Catherine Jami
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR HUMA-NUM