Individual itineraries and the circulation of scientific and technical knowledge in East Asia (16th–20th centuries)

Project director : Catherine Jami (SPHERE); Jean-Pierre Dedieu (LARHRA)

2484 documents
return to data set
   
2484 results (42/42 pages)          
filter by Name  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 
fichoz ID Name 
0009992LZi mian lou le fu 紫棉樓樂府
0000077LZi ming zhong shuo 自明鐘說
0009311LZi shi xuan yi an 自適軒醫案
0009132LZi ti ge zhong tu xiao zhao 自題箇中圖小照
0008987LZi ti hua ju zeng hu kou jiu ling yin guo jin chun 自題畫菊贈湖口舊令尹郭錦純
0009296LZi xue ding e 字學定訛
0009963LZiqiang chuyi 自強芻議
00000411Zou Xien 鄒錫恩
00000625Zu Chongzhi 祖衝之, also written 祖冲之
0008888LZu ting ji 祖庭記
0009774LZuan yan nei wai pian 纂言內外篇
0009634LZui xin dai shu xue jiao ke xi ti xiang cao 最新代數學教科習題詳草
0009801LZun shen shi shuo 尊身十說
0009581LZun sheng ji yao 尊生輯要
0009626LZuo can hui zhi 柞蠶彙志
0009782LZuo hua tang 佐化堂
0009574LZuo shi hui quan 左史彙詮
0008890LZuo zhu 左註
0009648LZuo zhuan bi du 左傳必讀
0008920LZuo zhuan 左傳
00000443Zuo Zongtang 左宗棠, zi Jigao 季高, yizi Pucun 樸存, hao Xiangshang nongren 湘上農人, shihao Wenxiang 文襄
99999999[Unnamed]
0009048L下村先生追悼録 Shimomura Sensei Tsuitô roku
00000788王叔和 Wang Shuhe
   
2484 results (42/42 pages)          
filter by Name  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 

 

 

© 2012 SHPERE - Projet Director: Catherine Jami
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR HUMA-NUM