Individual itineraries and the circulation of scientific and technical knowledge in East Asia (16th–20th centuries)

Project director : Catherine Jami (SPHERE); Jean-Pierre Dedieu (LARHRA)

235 documents
return to data set
   
235 results (1/4 pages)     1234       
filter by Name  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 
fichoz ID Name 
0009271LYa zhi lüe 崖志略
00000576Yan Erwu 顏爾梧, zi Fengfu 鳳甫
0009414LYan fang bei kao 驗方備考
0009102LYan fang hui ji 驗方汇輯
0009351LYan fang 驗方
0009751LYan fang 驗方
0009862LYan fang 驗方
0009883LYan hou lu 驗後錄
0009306LYan ke quan ji 眼科全集
0009307LYan ke yue bian 眼科約編
0009308LYan ke zhai yao 眼科摘要
0009499LYan ke zuan yao 眼科纂要
0009843LYan ke 眼科
00000091Yan Liangqiu 嚴良裘
0008868LYan lu xian sheng jiang fu li wei suo yu hua long bing zhui xia shi 燕麓先生將赴禮闈索予畫龍并綴小詩
0009334LYan nian yao jue 延年要訣
0009342LYan shan wen ji 雁山文集
0009054LYan shu xu zhou dao zhong jie su Zhu xiu cai Liu quan zhuang bie ye he bi jian Zhang shao zong bo Yao zhai zhun fu jun ti zeng yuan yun 炎暑徐州道中借宿朱秀才柳泉莊別業,和壁間張少宗伯藥齋準撫軍題贈原韻
00000499Yan Song 嚴嵩
00000437Yan Xiling 嚴錫齡, zi Hetian 鶴田
00000832Yan Yonghe 嚴用和
0009917LYan zheng zhi nan 驗證指南
0009860LYan zheng zhi yao 驗證知要
00000642Yang Fenglai 楊鳳來
0000108LYang guan fu ju 仰觀覆矩
00000871Yang Guangxian 楊光先, zi Changgong 長公
00000657Yang Pu 楊溥
00000479Yang Qiyuan 楊起元, zi Zhenfu 貞復, hao Fusuo 復所, shihao Wenyi 文懿
00000796Yang Renzhai 楊仁斋
00000844Yang Shen 楊屾
0009269LYang sheng ju yao 養生舉要
0009808LYang sheng yuan quan 養生元詮
0009248LYang sheng za lu 養生雜錄
00000668Yang Tingyun 楊庭筠, zi Zhongjian 仲堅, hao Qiyuan 淇園, Zhengpu jushi 鄭圃居士, Biyuan jushi 泌園居士
00000152Yang Wenci 楊文賜, 字聿修
00000304Yang Yaozu 楊耀祖
0000146LYang yi jian yi er ming bu zhu 仰儀簡儀二銘補注
00000156Yang Yongbin 楊永斌
0009720LYang yuan ju shi cao 養元居詩草
00000183Yao Changshou 姚長壽
00000187Yao Changzhi 姚長治
0009367LYao dian 堯典
0008854LYao Fang si ma ji mu zhong zhu you yi shi dai jian (he Fang zhong ju si ma) 邀方司馬暨幕中諸友以詩代簡(和方仲駒司馬)
0008853LYao Fang si ma ji mu zhong zhu you yi shi dai jian (qi san) 邀方司馬暨幕中諸友以詩代簡(其三)
0008855LYao Fang si ma ji mu zhong zhu you yi shi dai jian (qi san) 邀方司馬暨幕中諸友以詩代簡(其三)
00000165Yao Fangqi 姚方奇, 字偉生
00000188Yao Ji 姚濟,原名志泰,字少軒
0008851LYao Li Yun fang yi shi dai jian 邀李雲芳以詩代簡
0009252LYao shi shan ren gao 瑤石山人稿
0009826LYao shi yi an hui bian 姚氏醫案彙編
00000163Yao Shi'an 姚時安
0009780LYao wang you lie fu 藥王遊獵賦
00000168Yao Wenbin 姚文彬
00000169Yao Wenqing 姚文清,字炳南
00000167Yao Wenzao 姚文藻,燦章
0009655LYao xing bie 藥性別
0009783LYao xing fu 藥性賦
00000768Yao Ying 姚瑩, zi Wenjie 文潔, hao Yuting 玉亭
0008856LYao you ren dai jian 邀友人代簡
0009039LYawata Blast furnace no. 1
   
235 results (1/4 pages)     1234       
filter by Name  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 

 

 

© 2012 SHPERE - Projet Director: Catherine Jami
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR HUMA-NUM