Individual itineraries and the circulation of scientific and technical knowledge in East Asia (16th–20th centuries)

Project director : Catherine Jami (SPHERE); Jean-Pierre Dedieu (LARHRA)

59 documents
return to data set
   
59 results (1/1 page)          
filter by Name  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 
fichoz ID Name 
00000846P. Giulio Aleni (Ai Rulue 艾儒略)
00000558Pan Chengshan 潘成善
00000856Pan Chengzhang 潘檉章 (or Pan Shengzhang 潘聖樟)
00000578Pan Daji 潘大紀, zi Chizhi 飭之
00000631Pan Guoxiang 潘國祥
00000545Pan Jingyang 潘景旸
00000865Pan Lei 潘耒, zi Cigeng 次畊
00000579Pan Liangbi 潘良弼
00000438Pan Mingxiong 潘名熊, zi Lanping 蘭坪
00000259Pan Shaojin 潘玿瑾, zi Kunshan 崑山
00000401Pan Shicheng 潘仕成, hao Deshe 德畬
00000564Pan Youdu 潘有度
00000495Pan Yuheng 潘毓珩
00000060Pan Zhansen 潘湛森
00000211Pang Pengzhan 龐鵬展
00000465Pang Song 龐嵩, zi Zhenqing 振卿, hao Bitang 弼唐
00000781Parrénin, Dominique 巴多明
0009072LParting of the waters at Wenshang 汶上分水口
00000841Pélisson, Jean 宋若翰
00000356Peng Deqing 彭德清
0009082LPetrified wood 木化石
0009785LPi jin gui yao lüe 批金匱要略
0009112LPi pa ting 琵琶亭
0009788LPi shang han lun 批傷寒論
0009697LPi wei lun 脾胃論
0009719LPi yi xue san zi jing 批醫學三字經
0000044CPierre Morin
0000094LPing li ding san cha xiang shuo 平立定三差詳說
0009521LPing qin shu wu yi lüe 評琴書屋醫略
0000166LPing san jiao ju yao 平三角舉要
0000018CPlantin Moretus
0009030LPoplars and willows 楊柳
00000820Porquet, Louis 卜文氣
0009926LPrécis de la vraie acuponcture chinoise
0000041LPreface to Bi li gui yong fa jia ru 比例規用法假如
0009482LPreface to Ce yuan hai jing fen lei shi shu 測圜海鏡分纇釋術
0009481LPreface to Ce yuan suan shu 測圜算術
0008956LPreface to Du suan jie 度算解
0000013LPreface to Fang cheng lun 方程論
0009480LPreface to Gou gu suan shu 勾股算術
0009479LPreface to Hu shi suan shu 弧矢算術
0009193LPreface to Ji ren shi pian 畸人十篇
0000012LPreface to Li xue yi wen 曆學疑問
0009400LPreface to Lü lü jing yi 律呂精義
0000116LPreface to Mei Wu an li suan shu mu 梅勿庵曆算書目
0009478LPreface to Shou shi li fa cuo yao 授時曆法撮要
0009607LPreface to the Huihui li 回回曆 and other books (Translation of Astronomical Books 譯天文書序)
0009196LPreface to Tian zhu shi yi 天主實義
0008961LPreface to Xi xue fan 西学凡
0008948LPreface to Xiao an xin fa 曉庵新法
0008933LPreface to Xiao an yi shu 曉菴遺書
0000043LPreface to Zhong xi jing xing tong yi kao 中西經星同異考
0000113LPreface to Zhong xi suan xue tong xu li 中西算學通序例
00000140Prémare, Joseph de 馬若瑟
0000072CPrimaguet
0009340LPu li xuan bi ji 譜荔軒筆記
0009855LPu ren tang yan fang 溥仁堂驗方
0000048CPUF
0009032LPupan 普盤/ mumei 木莓 / shemei 蛇莓 (brambles?)
   
59 results (1/1 page)          
filter by Name  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 

 

 

© 2012 SHPERE - Projet Director: Catherine Jami
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR HUMA-NUM