Individual itineraries and the circulation of scientific and technical knowledge in East Asia (16th–20th centuries)

Project director : Catherine Jami (SPHERE); Jean-Pierre Dedieu (LARHRA)

2484 documents
return to data set
   
2484 results (1/42 pages)           
filter by Name  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 
fichoz ID Name 
00000053Zhou Yuanli 周元理
00000367Yu Zhengji 俞正己
00000664Li Zhizao 李之藻
0009239LGu jin lü li kao 古今律曆考
0009444LChang xing xian zhi 長興縣志
0009599LQi zheng tui bu 七政推步
00000001Rho, Giacomo
00000002Vagnone, Alfonso
00000003Schreck, Johann [alias] Terrenz [alias] Deng Yuhan 鄧玉函
00000004Xu Guangqi 徐光啓
00000005Li Tianjing 李天經
00000006Adam Schall von Bell, Johann [alias] Tang Ruowang 湯若望
00000007Chongzhen 崇禎 Emperor
00000008Copernicus
00000009Galileo
00000010Cardinal Bellarmin
00000011Martini, Martino
00000012He Mengyao 何夢遙
00000013Kircher, Athanasius
00000014Hui Shiqi 惠士奇
00000015Wu Shengnian 吳繩年
00000016Nickel, Goswin
00000017Chen Guodong 陳國棟
00000018Father Forer
00000019Trigault, Nicolas [alias] Jin Nike 金尼閣
0000001CAnti-jesuit officials
0000001LNovus Atlas Sinensis
00000020Archduke of Tuscany
00000021Vitteleschi, Mutio
00000022Chen Yongguang
00000023Wilhelm of Bavaria
00000024Florent de Montmorency
00000025Kangxi Emperor
00000026Shen Linyi 沈林一, zi Kunfu 昆甫
00000027Shanyin 山陰
00000028Xue Fucheng 薛福成
00000029Miaofeng 妙峰
0000002CChina Jesuits
0000002LSinicae Historiae Decas Prima
00000030Lang gong 朗公
00000031Hanshan Deqing 憨山德清
00000032Yu Zhengxie 俞正燮, zi Lichu 理初
00000033Yu Xian 俞獻
00000034He Mengyao's second son
00000035Chief of Bai shuang xuan
00000036Liu Fenggao 劉鳳誥
00000037Monk Huchan
00000038Ye Jiwen 葉繼雯
00000039Anonymous
0000003CCompilers of Kangxi's prose
0000003LDe Bello Tartarico
00000040Xin Changwu 辛昌五
00000041Zhang Mu 張穆
00000042Kong Jianrong 孔兼容
00000043Empress Dowager Cisheng 慈聖
00000044Zhang Jing 張井
00000045Zhao Linlin 趙林臨
00000046Wang Qingren 王清任
00000047Cheng Enze 程恩澤
00000048Qi Junzhao 祁寯藻
   
2484 results (1/42 pages)           
filter by Name  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 

 

 

© 2012 SHPERE - Projet Director: Catherine Jami
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR HUMA-NUM