Individual itineraries and the circulation of scientific and technical knowledge in East Asia (16th–20th centuries)

Project director : Catherine Jami (SPHERE); Jean-Pierre Dedieu (LARHRA)

110 documents
return to data set
   
110 results (1/2 pages)     12       
filter by Name  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 
fichoz ID Name 
0000054CT. Moette
0009829LTablet
0009842LTablet
0009889LTablet
00000066Tachard, Guy
0008980LTai ping hui min he ji ju fang 太平惠民和濟局方
0008977LTai ping sheng hui fang 太平聖惠方
0009223LTai su mai li 太素脈理
0008918LTai yang tai yin zhu xing fa yuan 太陽太陰諸行法原
0000069LTai yin biao ying bian 太陰表影辨
0009603LTai yin tong gui 太陰通軌
00000775Tamburini, Michelangelo
00000643Tan Bingyong 譚炳墉, zi Ciyuan 詞垣
00000536Tan Xiyi 譚錫彝
00000509Tan Yu 譚瑀
00000209Tan Zuoyan 譚祚延
00000535Tang Chenhuai 湯宸槐, zi Tingsan 廷三
00000264Tang Shigu 唐式穀
00000378Tang Shunzhi 唐順之, zi Yingde 應德, hao Jingchuan 荊川
0009646LTang song shi chun jie ben 唐宋詩醇節本
00000694Tang Wanbao 唐萬寶, youming Zhushan 珠山
00000692Tang Wenbao 唐文保
00000693Tang Yinbao 唐寅保
00013677Tang Ying 唐英
00000496Tang Yingzu 唐應祖
00000265Tang Zaisheng 唐載生, zi Zhaipu 齋圃
00000252Tang Zhenglian 唐征濂, zi Muzhou 慕周
0009460LTao an 逃庵
00000834Tao Jieyan 陶節庵
00000889Tao Kehua 陶克華
0009162LTao ren xin yu 陶人心語
00000588Tao Shao'an 陶邵安, zi Mianzhai 勉齋
00000589Tao Shaoxue 陶邵學
00000162Tao Zongyi 陶宗儀 Jiucheng 九成
00000819Tartre, Vincent de 湯尚賢
00000821Testard, Jean 龐克修
0000065CThe 251 founding members of Student Volonteer Movement for Foreign Missions (SVM)
0009907LThe Three Gates and the Whetstone 三門砥柱
00000409Thèrese Martiny
0009090LThunder wedges 雷楔
0008873LTi Dai da fu hua ji feng qi nai zun lu shan 題戴大傅畫雞奉其乃尊鷺山
0009136LTi dai yan zhong cai zhi tu 題戴延仲采芝圖
0008850LTi Dai Yin gu chi gan tu xiao zhao 題戴寅谷持竿圖小照
0008998LTi fang seng tu ba jie ju 題訪僧圖八截句
0008840LTi fu liang xian ling Shen Jing xiu zu yi xiang pu juan zi hou 題沈敬脩祖遺像譜卷子後
0008988LTi hua ju zeng guo ling yin 題畫菊贈郭令尹
0009056LTi hua Xun yang song you ren ce zi ba jue ju 題畫潯陽送友人冊子八絕句
0000169LTi lao you liu cang bai huang guan tu xiao zhao 題老友黃冠圖小照
0008841LTi Luo mei xan hua shan shui xiao ba 題羅梅仙畫山水小跋
0008843LTi tian nü xian hua tu shou Li Xian pan jian si 題天女獻花圖壽李仙盤監司
0008849LTi tong yin zhuo zu tu 題桐陰濯足圖
0008842LTi wu yuan zhen xiao gu yi zhao 題婺源貞孝姑遺照
0000117LTi xie mei zhuang jiansi feng mu du yun tu 題謝梅莊監司奉母督運圖
0000140LTi zhang xiao yang zun ren yun han fan cha tu xiao zhao 題張孝揚尊人雲漢泛槎圖小照
0009124LTi zhi yun tu xiao zhao 題芝雲圖小照
0009129LTi Zhu kun yuan zhang li xiao yao tu xiao zhao 題朱崑源杖笠逍遙兔小照
0000091LTian bu zhen yuan ding zhu 天步真原訂注
0000005LTian bu zhen yuan 天步真原
0009261LTian guan ju zheng 天官舉正
0008899LTian jing huo wen 天經或問
   
110 results (1/2 pages)     12       
filter by Name  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 

 

 

© 2012 SHPERE - Projet Director: Catherine Jami
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR HUMA-NUM