Individual itineraries and the circulation of scientific and technical knowledge in East Asia (16th–20th centuries)

Project director : Catherine Jami (SPHERE); Jean-Pierre Dedieu (LARHRA)

203 documents
return to data set
   
203 results (1/4 pages)     1234       
filter by Name  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 
fichoz ID Name 
0009790LZa ti shi wen 雜體詩文
0008925LZa zhu 雜著
00000361Zang Heng 臧珩
0009303LZang jing yan shi 葬經衍釋
0009411LZe ri guan 擇日館
00000464Zeng Shijian 曾仕鑒, zi Renqian 人倩, hao Dongting 洞庭
00000476Zeng Shishen 曾仕慎, zi Lizhong 禮中, hao Yangya 仰崖
0009710LZeng bu da sheng pian 增補達生篇
00000478Zeng Jujian 曾居漸, zi Ruikui 若逵, hao Dayan 大雁
00000459Zeng Jun 曾俊, zi Yuanzhe 元哲, hao Hefeng 鶴峰
0009125LZeng tie di weng bing xu 贈鐵笛翁并序
00000602Zeng Xijing 曾習經
0009081LZeng Yun zi shang ren 贈雲耔上人
00000493Zhai Dengyun 翟登云
0009431LZhai shi chuan fang 翟氏傳方
0009745LZhan bing bi yao 占病必要
00000405Zhan Ruiyun 詹瑞云
00000426Zhan Xiyuan 詹希元
00000711Zhang Baoxian 張寶賢
0009746LZhang Bingchen yi shu 張炳辰醫書
00000243Zhang Bingchen 張炳辰, zi xiyuan 西垣
00000812Zhang Gong, Liangting 張肱,字良亭
00000590Zhang Guo 章果, zi Quefu 確夫, hao Zhuyuan 珠垣
00000879Zhang Heng 張衡
00000155Zhang Hua 張華
00000723Zhang Jiaoshan 張蕉衫
00000229Zhang Jiebin 張介賓, zi Huiqing 會卿, hao Jingyue 景嶽, yihao Tongyizi 通一子
00000044Zhang Jing 張井
00000621Zhang Jingsheng 張競生, zi Gongshi 公室
00000654Zhang Jue 張爵
00000586Zhang Jun 張筠(鈞)
00000523Zhang Jun 章鋆
00000760Zhang Lianxi 張蓮溪
00000568Zhang Lingkui 張凌魁
00000864Zhang Lüxiang 張履祥
00000041Zhang Mu 張穆
00000088Zhang Peidao 張佩道
00000058Zhang Penghe 張鵬翮
00000201Zhang Ruyi 張如翼, zi Chaoran 超然, hao Mingnan 溟南
00000372Zhang Sheng 張陞
00000735Zhang Shoudeng 張守登
00000732Zhang Tinglu 張廷璐, zi Baochen 寶臣, hao Yaozhai 藥齋
00000344Zhang Tingyu 張廷玉
00000099Zhang Weijie 張維皆
00000752Zhang Xiucai 張秀才
00000508Zhang Xun 張勳, zi Zizhen 子鎮, hao Hengshan 衡山
00000921Zhang Yan 張巖, zi Zizhong 子仲
00000753Zhang Ying 張英
00000622Zhang Yinghou 張應候
00000573Zhang Yingkui 張應奎, zi Jinghui 靜徽, hao Yumen 魚門
00000225Zhang Zengyang 張曾揚
00000484Zhang Zhen 章貞, zi Hanke 含可
00000234Zhang Zhicong 張志聰, zi Yin'an 隱庵
00000498Zhang Zhonghe 張中和, zi Jieshi 介石
00000790Zhang Zhongjing 張仲景
00000710Zhang Ziche 張子車
00000804Zhang Zihe 张子和
00000567Zhang Zuanlie 張纘烈, zi Qingguang 慶光
00000776Zhao Xianke, 趙献可
0000032LZhao dai cong shu 昭代叢書
   
203 results (1/4 pages)     1234       
filter by Name  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 

 

 

© 2012 SHPERE - Projet Director: Catherine Jami
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR HUMA-NUM